top of page

Industrieweg 12, 9561MB, Ter Apel , Tel: 0599-581266

logoPng.png

Specialisten in maatgesneden vlees voor de horeca

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN CMG te Ter Apel

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1

De navolgende voorwaarden gelden in het bijzonder (dus niet uitsluitend) voor het

Leveren van vleesproducten en andere daarmee samenhangende zaken en voor het verrichten van daarmee samenhangende diensten. Hieronder wordt bedoeld met CMG

CMG gevestigd Ter Apel, hij die zaken levert en diensten verricht en met”Afnemer“ de wederpartij van CMG.

1.2

CMG brengt de offertes uit c.q. aanvaardt orders en meer in het algemeen sluit

overeenkomsten voor zover hij niet schriftelijk en uitdrukkelijk anders doet blijken,

uitsluitend op de voet van de navolgende voorwaarden. Deze voorwaarden zullen ook

gelden voor eventuele vervolg- en andere overeenkomsten tussen CMG en Afnemer.

 

2 Totstandkoming, wijziging van de overeenkomsten

 

2.1

Een overeenkomst bindt CMG pas, ook indien van hem offerte is uitgegaan en deze

door afnemer is aanvaardt, nadat CMG de opdracht van afnemer schriftelijk heeft bevestigd. Als een opdrachtbevestiging geldt ook het daadwerkelijk naar afnemer toe maken van een begin van uitvoering van de overeenkomst.

2.2

Een wijziging in en/of aanvulling op een overeenkomst verbindt CMG pas nadat hij

uitdrukkelijk en schriftelijk met die wijziging of aanvulling heeft gestemd. Als

mededeling met die wijziging en/of aanvulling geldt ook het daadwerkelijk naar

afnemer toe maken van een begin van die wijziging en/of aanvulling.

 

3. prijzen

 

3.1

Voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld c.q. is overeengekomen, geldt een

prijs, die in een offerte staat vermeld of tussen partijen is overeenkomsten, voor

levering franco overeengekomen plaats van aflevering. De BTW en eventuele andere

overheidsheffingen worden apart in rekening gebracht in overeenstemming met het

tarief dat voor de betrokken levering of diensten geldt.

3.2

Voor een door CMG geofferde prijs geldt het voorbehoud, dat CMG bevoegd is

De geofferde prijs te verhogen met meerkosten die voor hem ontstaan doordat na de

offerte maar voor de totstandkoming van de overeenkomsten de prijsbepalende

elementen zoals bijvoorbeeld de officiële marktnotering van de te leveren zaken of

van grondstoffen daarvoor, inkoop-, transport en opslagprijzen, verpakkingskosten,

lonen, belastingen en sociale premies, verzekeringspremies e.d. stijgen. CMG is

voorts bevoegd een overgekomen prijs te verhogen met de meerkosten die

totstandkoming van de overeenkomsten en de dag van de levering prijsbepalend

elementen als bijvoorbeeld inkoop-, transport en opslagprijzen, verpakkingskosten,

lonen, belastingen en sociale premies, verzekeringspremies e.d. stijgen.

3.3

Kosten die voor CMG aan een verplichting tot het terugnemen en/of verwerken

van verpakkingsmateriaal verbonden zijn, kan CMG aan afnemer in rekening

brengen.

3.4

Verpakkingsmateriaal, dat in aanraking komt voor hergebruik (zoals kratten) blijft ten

allen tijde eigendom van CMG en dient door afnemer te worden teruggegeven aan

CMG. Blijft de afnemer daarmee in gebreken dan zullen alle kosten verbonden aan de

vervanging van dat materiaal aan de afnemer in rekening worden gebracht.

 

4. betalingen

 

4.1

Voor zover ter zake van de betaling niet uitdrukkelijk een andere regeling is overeengekomen geldt ter zake het volgende. CMG doet aan afnemer bij of na de levering een factuur toekomen met vermelding van de voor de (deel)levering verschuldigde prijs. Afnemer is verplicht die prijs zonder korting en, voor de zover wat dat betreft niets anders overeengekomen, in Euro’s binnen acht (8) kalenderdagen na de factuurdatum te betalen het zij contact ten kantore van CMG hetzij door de prijs te doen beschrijven op een door CMG aangegeven bankrekening. Klachten over ontvangen facturen dienen op straffe van verval van recht te reclameren binnen zes (6) kalenderdagen naar factuurdatum schriftelijk bij CMG te worden ingediend. CMG is gerechtigheid om in afwijking van het in tweede en derde zin bepaalde van afnemer gehele gedeeltelijk betaling van verschuldigde prijs voor of bij de aflevering een naar een naar zijn oordeel genoegzame zekerheid voor de betaling van de verschuldigde prijs te verlangen. Wordt de vooruitbetaling c.q. de zekerheid niet binnen de door CMG gestelde termijn ontvangen dan is CMG gerechtigd de nakoming van uit hoofde van de overeenkomsten op te schorten of de overeenkomsten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

 

4.2

In het geval ten laste van afnemer beslag wordt gelegd, hem surcéance van betaling wordt verleend of hij in staat van faillissement wordt verklaard, of in het geval dat afnemer zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of overdraagt, wordt al het geen Afnemer verschuldigd is direct ten volle opeisbaar.

 

4.3

Bij niet-tijdige betaling van de verschuldigde prijs is afnemer door het overschrijden van de voor betaling geldende termijn van het overschrijden die termijn tot de dag van volledige betaling over het verschuldigde maar niet betaalde deel van de prijs een rente verschuldigd die gelijk is aan 1% per maand. CMG is gerechtigd de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomsten op te schorten totdat volledige betaling van het verschuldigde is ontvangen. Vindt volledige betaling van het verschuldigde ook niet plaats binnen een CMG gestelde nadere termijn dan is CMG bevoegd de overeenkomsten geheel en gedeeltelijk te ontbinden, één en andere onverminderd eventuele andere rechten van CMG, waaronder in het bijzonder zijn recht op schadevergoeding.

 

4.4

Alle kosten die CMG in of buiten rechte maakt in verband met enig tekortschieten van afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen, komen geheel voor rekening van de afnemer. De vergoeding voor de kosten die CMG buiten rechten maakt bedraagt vijftien (15) procent van het verschuldigde maar minimaal veertig Euro (€40,-)

 

4.5

Afnemer mag tegen vorderingen die hij op CMG heeft niet verrekenen met het geen hij aan CMG verschuldigd is, behoudens voor zover die tegen vorderingen door CMG schriftelijk en uitdrukkelijk zijn erkend of in de rechte onherroepelijk zijn vastgelegd

 

4.6

Ter zake van reeds geleverde zaken of verrichte diensten komt afnemer geen rechte tot opschorting van zijn betalingsverplichting toe, behalve voor zover CMG daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

 

5 Levering

5.1

Een leveringstermijn vangt aan daags na het tot stand komen van de overeenkomsten,

met dien verstande dat, in het geval CMG vooruitbetaling van de verschuldigde prijs

of verlening van zekerheid voor de betaling daarvan binnen veertien

(14)kalenderdagen na het tot stand komen van de overeenkomsten verlangt, de termijn

niet eerder ingaan dan nadat die vooruitbetaling c.q. zekerheid geheel is ontvangen.

 

5.2

Enkele overschrijdingen van de overeengekomen leveringstermijn doet CMG nog

niet in verzuim zijn (onder voorbehoud). Daarvan is pas sprake wanneer CMG om

hem toe te rekenen redenen ook niet levert binnen een hem na de overeengekomen

leveringstermijn schriftelijk gestelde nadere en redelijke termijn.

 

5.3

Afnemer mag de overeenkomst wegens termijnoverschrijding, die CMG is toe te rekenen

en haar ingevolgde het in 5.2 bepaalde zin verzuim doet zijn, slechts ontbinden voor

zover de overeenkomst nog niet is nagekomen instandhouding van het nog niet

nagekomen deel van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kam worden gevergd

 

5.4

CMG is gerechtigd tot het doen vaan deellevering en in samenhang daarmee tot het

toezenden van deelfactuur

 

5.5

Voor zover niet uitdrukkelijk anders of naderhand wordt overeengekomen, geschiedt de

afgifte van de te leveren zaken bij het magazijn c.q. de bedrijfskeuken van afnemer.

 

5.6

Op afnemer rust een afnameplicht. Neemt afnemer de voor hem bestemde en aangeboden

Zaken om niet aan CMG toe te rekenen niet (tijdig) af, dan is CMG gerechtigd deze zaken

na twee (2) kalenderdagen na aanbieding te verkopen. De opbrengst treedt tot maximaal

de overeengekomen koopprijs in de plaats van de zaken. Alle kosten een eventuele

minderopbrengst komen voor rekeningen van de afnemer. Eén en ander laat eventuele

andere rechten van CMG jegens afnemer onverlet

 

5.7

Tenzij anders is overeengekomen, is de aanbieding berekend op levering franco huis.

De in en uitlading en het vervoer geschieden onder verantwoordelijkheid en voor

rekening en risico van CMG.

6. Overgang van eigendom

 

6.1

De eigendom van geleverde zaken gaat de afnemer niet eerder over dan nadat afnemer al

Het geen hij uit hoofde van of in verband met CMG gesloten overeenkomst tot het leveren

van zaken en/of verrichten van diensten aan CMG verschuldigd is, ten volle is betaald.

 

6.2

Afnemer is verplicht de zaken, waarvan de eigendom bij CMG rust, duidelijk gescheiden

van andere zaken en overigens nar behoren te bewaren.

 

6.3

Over zaken, waarvan de eigendom nog bij CMG rust, mag afnemer niet anders beschikken

dan past in de normale uitvoering van zijn bedrijf of beroep, daaronder valt niet het

gebruik van die zaken voor verstrekken van zekerheid.

 

6.4

Wanneer afnemer enige verplichtingen uit hoofde van of in verband met CMG gesloten

overeenkomsten tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten niet ten volle

nakomt, is CMG gerechtigd de hem nog in eigendom toebehoren zaken ogenmachtig terug

te nemen, zonder dat hij tot enige vergoeding is gehouden. Afnemer is verplicht hierbij

alle medewerking te verlenen op straffe van directe opeisbare boete van duizend euro

(€ 1.000,-) per dag

 

7. Overgang van risico

 

7.1

Schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van te leveren zaken komt en blijft voor risico

van afnemer reeds vanaf het moment van overeenkomst van die zaken op plaats van

aflevering.

Indien CMG zaken ter aflevering aan afnemer aanbiedt, maar afnemer die zaken

om niet aan CMG toe te rekenen redenen niet afneemt, komt en blijft de schade aan of

geheel of gedeeltelijk verlies van die zaken vanaf het moment van aanbiedingen eveneens

voor risico van de afnemer.

8. Kwaliteit; keuringen; tekortkomingen

 

8.1

De afgeleverde zaken gelden als deugdelijk indien zij voldoen aan wettelijk veterinaire

Kwaliteitseisen, die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden, en

Indien zij verder beantwoordt aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en

geschikt zijn voor gebruik dat door de afnemer voor of bij het sluiten van de

overeenkomst uitdrukkelijk is genoemd.

 

8.2

Gewichtsverlies door koeling of bevriezing wordt niet is tekortkoming aangemerkt indien

Indien het gewichtsverlies niet meer dan één (1) procent bedraagt . Gewichtsverlies kan in

dit verband slechts worden aangetoond met een officiële weegbrief waaruit blijkt dat

weging bij of direct in aansluiting op levering op een deugdelijk openbare weegbrug heeft

plaatsgevonden.

 

8.3

Afnemer is gehouden de afgeleverde zaken onmiddellijk na aflevering op grondige en

Deskundige wijze op volledigheid en deugdelijkheid te (doen) onderzoeken.

Tekortkomingen die daarbij worden ontdekt dienen, in geval het niet-bevroren vlees

betreft, binnen vierentwintig (24) uur en in het geval bevroren vlees betreft binnen \

achtenveertig (48) uur en, in geval van andere zaken, binnen vijf (5) kalenderdagen na

afgifte schriftelijk of mondeling met een directe daarop aansluitend schriftelijk

bevestiging aan CMG te worden gemeld. Bij melding van klachten dient een door erkende

en onafhankelijke deskundige opgesteld onderzoeksrapport te worden overlegd, waarin

de klachten worden bevestigd. Niet-naleving van deze keuring- en meldplicht brengt verval met zich mee van alle rechten in verband met tekortkomingen, die bij grondige en

deskundig onderzoek had kunnen worden ontdekt.

 

8.4

Afnemer kan de overeenkomst wegens CMG toe te rekenen tekortkomingen ontbinden

slecht voor zover CMG ook na schriftelijk aanmaning daartoe niet binnen een alle

omstandigheden in aanmerking genomen redelijk termijn er in slaagt de tekortkoming

op aanvaardbare wijze op te heffe instandhouding van de overeenkomsten in redelijkheid

niet van afnemer kan worden gevraagd.

 

9. Aansprakelijkheid voor schade

 

9.1

Alleen schade waarvan de afnemer aantoont zij het directe gevolg is van een gebeurtenis

waarvoor CMG rechtens jegens afnemer aansprakelijk is te houden, vergoedt CMG

Afnemer zij het met inachtneming van de volgende bepalingen:

A- Schade aan andere dan geleverde zaken en letselschade, in beide gevallen

Gevolgschade uit dien hoofde daaronder begrepen, worden tezamen vergoed voor zover

CMG haar verzekering dit dekt

B- Andere schade dan onder A. bedoeld wordt in totaal vergoed tot een bedrag van vijftig (50)

Procent van de netto prijs (overeengekomen bruto- prijs minus BTW en eventuele andere

(heffingen) van die overeenkomsten, of een geval van een overeenkomst met deellevering

van dat deel van de overeenkomsten, waarmee het schadegebeuren ten nauwste

samenhangt, maar nimmer tot een hoger bedrag dan vijfentwintighonderd euro(€2500)

C- Een schade dient met bekwame spoed doch in iedere geval binnen tien (10)

Kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan CMG te worden gemeld aan CMG dient alle

Medewerking te worden verleend bij een eventueel onderzoek zijnerzijds naar aard,

omvang en oorzaak van de schade, één en andere op straffe van verval van recht op

schadevergoeding en onverminderd het hierna onder D. bepaald

D- Schade die ontdekt wordt na twee (2) maanden na afgifte van de zaken of de beëindiging

van de diensten, waarmee de schade rechtstreeks verband houdt, komt niet vergoeding in

aanmerking

 

9.2

Een afnemer toekomende vordering tot schadevergoeding verjaart met het verstrijken

van een termijn van twaalf jaar (12)jaar na de afgifte van de zaken of de beëindiging

van de dienst, waarmee de schade rechtstreeks verband houdt

9.3

Afnemer vrijwaart CMG tegen alle schadevorderingen van derden in verband met door

CMG aan hem geleverde zaken of voor hem verrichte diensten, althans voor zover

deze schade in de verhouding tot Afnemer niet krachtens de overeenkomsten voor

rekeningen van CMG komt.

 

10. (On-) toerekenbaarheid en tekortschieten

 

10.1

Indien CMG tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen jegens afnemer kan dat

Tekortschieten niet aan CMG worden toegerekend, indien het tekortschieten het gevolg

is van en voor CMG ongewone of niet voorziene omstandigheid. Als een zodanige

Omstandigheid geldt in ieder geval, althans voor zover CMG ter zake geen schuld treft:

oorlog of een daarop gelijke situatie, oproer, sabotage, brand, blikseminslag, explosie

ernstige bedrijfsstoring, ziekte van personeel op ongewone schaal, staking,

bedrijfsbezetting, blokkade, boycot tekort aan grondstoffen, transport belemmering,

overheidsmaatregelen waaronder invoer-, doorvoer-, productie- of leveringsverboden, niet of niet tijdige presenteren van een door CMG bij de uitvoering betrokken derde,

waaronder een toeleverancier, het potreden van dierziektes

 

10.2

Voor zover CMG de overeenkomst tijdelijk niet (naar behoren) kan nakomen door een

omstandigheid die hem niet kan worden toegerekend, worden de wederzijds

Verplichtingen van nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomsten opgeschort. Als

Een tijdelijk niet(naar behoren) kunnen nakomen geldt een niet kunnen nakomen geldt

een niet kunnen nakomen gedurende maximaal dertig (30) min of meer aaneengesloten

kalenderdagen Daarna kan ieder de overeenkomst met inachtneming van het 10.3

bepaald ontbinden

 

10.3

Indien de overeenkomst gedeeltelijk dor CMG niet (naar behoren) kan uitvoeren

Door een omstandigheid die CMG niet kan worden toegerekend, kan de overeenkomst

Slecht voor dat deel wordt ontbonden.

 

10.4

Indien CMG met meer dan één Afnemer een overeenkomst heeft gesloten betreffende

gelijke of gelijksoortige zaken en CMG is door een niet toe te rekenen omstandigheid

niet in staat alle overeenkomsten ten volle na te komen. dan is CMG gerechtigheid

naar eigen inzicht te bepalen welke overeenkomst hij in welke mate nakomt

 

11. Toepasselijk recht, Incoterms en bevoegd rechter

 

11.1

Op een overeenkomst, ook voor wat betreft de totstandkoming daarvan, is uitsluitend het

Nederlands recht van toepassing. Het verdrag van de Verenigde naties betreffende

Internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, van 11 april 1980,

blijft buiten toepassing

 

11.2

In geval van een overeenkomst die vervoer van zaken buiten het grondgebied van

Nederland meebrengt, is de door de internationale kamer van koophandel te Parijs

Vastgestelde “incoterms 1990” aanvullende van toepassingen in die zin dar door partijen

gehanteerde handelstermen zoveel als met de onderhavige voorwaarden verenigbaar

overeenkomstig de “INCOTERMS 1990” worden uitgelegd.

 

11.3

Van geschillen over of in verband met de overeenkomsten ook voor wat betreft

het tot stand komen daarvan neemt bij uitsluitend kennis de bevoegde rechter binnen

arrondissement waarin CMG is gevestigd. CMG is echter bevoegd het geschil aan een

andere bevoegd Nederlandse of buitenlandse rechter voor te leggen.

 

11.4

De Nederlandse versie van de algemene voorwaarden geldt als authentieke tekst van de

algemene voorwaarden en gaat in geval van discrepantie met deze tekst voor.

bottom of page